logo

Em hãy lấy ví dụ thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chinh trị

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật Kết nối tri thức trang 69: Em hãy lấy ví dụ thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chinh trị (Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc)

Câu hỏi: Em hãy lấy ví dụ thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chinh trị

Em hãy lấy ví dụ thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chinh trị

Trả lời ngắn gọn:

Một ví dụ về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị là quyền được tham gia bầu cử và đảm bảo sự đại diện bình đẳng của các dân tộc trong quá trình bầu cử. Ví dụ như ở Malaysia và Nam Phi, có các quy định pháp luật để đảm bảo sự đại diện bình đẳng của các dân tộc ít được đại diện trong cơ quan chính phủ.

Trả lời chi tiết:

Một ví dụ về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị là quyền được tham gia bầu cử và đảm bảo quyền bình đẳng trong quá trình bầu cử.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, có nhiều dân tộc khác nhau sống chung với nhau. Trong đó, một số dân tộc có số lượng lớn hơn và có sự đại diện trong quốc hội và các cơ quan chính phủ, trong khi các dân tộc khác lại ít có sự đại diện hoặc không có sự đại diện trong các cơ quan chính phủ.

Để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị, nhiều quốc gia đã có các chính sách và quy định pháp luật để đảm bảo sự đại diện của các dân tộc ít được đại diện trong các cơ quan chính phủ. Ví dụ, ở Malaysia, có một quy định pháp luật đảm bảo rằng một số ghế trong quốc hội phải được dành riêng cho các dân tộc ít được đại diện để đảm bảo sự đại diện bình đẳng giữa các dân tộc. Tương tự, ở Nam Phi, có một quy định pháp luật đảm bảo rằng các dân tộc ít được đại diện phải được đại diện trong các cơ quan chính phủ để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 09/03/2023 - Cập nhật : 29/07/2023