logo
ADVERTISEMENT

Em hãy cùng các bạn trong nhóm vẽ tranh giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 9 (Em hãy cùng các bạn trong nhóm vẽ tranh giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam) Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam SGK GDCD 8 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Em hãy cùng các bạn trong nhóm vẽ tranh giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Trả lời:

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đó chính là những giá trị tinh thần (tư tưởng, đạo đức,…) được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài. Truyền thống tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phù hợp với xã hội hiện đại. 

Ví dụ: Truyền thống đoàn kết; Truyền thống yêu nước; bất khuất chống giặc ngoại xâm; nhân nghĩa; hiếu học

* Một số tranh vẽ giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

- Tranh vẽ truyền thống yêu nước

Mẫu số 1

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Phát huy tinh thần yêu nước trong phòng, chống dịch Covid - 19

Mẫu số 2

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Phát huy tinh thần yêu nước trong phòng, chống dịch Covid - 19

Mẫu số 3

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

- Tranh vẽ về truyền thống hiếu học

Mẫu số 1

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Mẫu số 2

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

- Tranh vẽ truyền thống đoàn kết

Mẫu số 1

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Thắm thiết tình đoàn kết dân tộc Việt Nam

Mẫu số 2

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Vững tin Việt Nam, chung tay đoàn kết chống đại dịch

Mẫu số 3

Vẽ tranh giới thiệu truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Thắm thiết tình đoàn kết dân tộc Việt Nam

>>> Xem toàn bộ: Soạn GDCD 8 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT