logo
ADVERTISEMENT

Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng đã

Phục hưng văn hóa là một phong trào văn hóa mới của giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại trên cơ sở khôi phục những giá trị, hiện vật của nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại.

Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng đã

A. Mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ.

B. Mở đường cho văn hóa thế giới phát triển cao hơn.

C. Mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ.

D. Mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh.

Đáp án đúng: A. Mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ.

Giải thích:

Phục hưng là một phong trào văn hóa mới dựa trên sự khôi phục các giá trị và thành tựu của nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại của giai cấp tư sản ở Tây Âu thời Trung cổ. 

Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng đã

Đỉnh điểm của phong trào này là khi giai cấp tư sản ra đời đã có nhiều nhận thức mới về khoa học và yêu cầu nâng cao địa vị chính trị của giai cấp tư sản trong xã hội. Giai cấp tư sản lúc này muốn xác lập một nền văn hóa mới trên cơ sở khôi phục những tinh hoa của văn hóa Hy Lạp và La Mã, tạo ra một nền văn hóa mới thay thế nền văn hóa Kitô đang thống trị.

Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng đã thúc đẩy và mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ. Bằng chứng là sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ, sự phát triển phong phú của văn học và sự thịnh vượng của nhiều nền văn hóa.

ADVERTISEMENT