logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu At the beginning of the nineteenth century

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

At the beginning of the nineteenth century, the American educational system was desperately in need of reform. Private schools existed, but only for the very rich. There were very few public schools because of the strong sentiment that children who would grow up to be laborers should not “waste” their time on education but should instead prepare themselves for their life’s work. It was in the face of this public sentiment that educational reformers set about their task. Horace Mann, probably the most famous of the reformers, felt that there was no excuse in a republic for any citizen to be uneducated. As Manager of Education in the state of Massachusetts from 1837 to 1848, he initiated various changes, which were soon matched in other school districts around the country. He extended the school year from five to six months and improved the quality of teachers by instituting teacher education and raising teacher salaries. Although these changes did not bring about a sudden improvement in the educational system, they at least increased public awareness as to the need for a further strengthening of the system.

Question 1. The passage implied that to go to a private school, a student needed               .

A. a lot of money

B. a high level of intelligence

C. good grades

D. a strong educational background

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin ở đoạn 2 các trường tư có tồn tại, nhưng chỉ dành cho người giàu. Vì vậy học sinh cần phải có rất nhiều tiền.

Question 2. According to the passage, Horace Mann wanted a better educational system for Americans because             .

A. Massachusetts residents needed something to do with their spare time

B. there was no excuse in a republic for any citizen to be uneducated

C. education at the time was so cheap

D. people had nothing else to do except go to school

Đáp án B

Giải thích: Horace Mann muốn có một hệ thống giáo dục tốt hơn cho người Mỹ bởi vì ông cho rằng không có lời bào chữa nào trong một nước cộng hòa cho việc công dân phải thất học

Question 3. The word “reformers” in the passage mostly means                   .

A. people who really enjoy teaching     

B. people who believe that education is wasted

C. people who work for the government      

D. people who try to change things for the better

Đáp án: D

Giải thích: reformer (n): nhà cải cách = D. people who try to change things for the better ( Người luôn cố gắng thay đổi mọi thứ tốt hơn)

Question 4. From 1837 to 1848, Horace Mann                               .

A. worked as a headmaster in a school in the state of Massachusetts

B. funded many projects to improve the educational system for Americans

C. managed education in the state of Massachusetts

D. raised money for the educational development in Massachusetts

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin ở dòng 9: Từ năm 1837 đến năm 1848, Horace Mann quản lý giáo dục ở tiểu bang Massachusetts

 “ As Manager of Education in the state of Massachusetts from 1837 to 1848, he initiated various changes, which were soon matched in other school districts around the country.” (Là Quản lý Giáo dục ở tiểu bang Massachusetts từ năm 1837 đến năm 1848, ông đã khởi xướng nhiều sự đổi mới khác nhau, mà đã sớm được làm cho phù hợp với các học khu khác trên khắp đất nước.)

Đọc hiểu At the beginning of the nineteenth century

Question 5. The word “salaries” is closest in meaning to             .

A. money      

B. wages       

C. school fee    

D. cost

Đáp án: B

Giải thích: salaries : lương = wages

Question 6. The word “they” in the passage refers to             .

A. these changes      

B. sudden improvement      

C. educational system       

D. public awareness

Đáp án: A

Giải thích: Từ “they” có vai trò chủ ngữ nên ta đọc vế trước đó “Although these changes did not bring about a sudden improvement in the educational system”. “they” ở mệnh đề 2 giữ vai trò chủ ngữ thay thế cho “these changes” ở vế trước.

Question 7. According to the passage, which sentence is NOT TRUE?

A. Horace Mann was a famous US educational reformer.

B. Horace Mann brought about changes in many schools in the US

C. Horace Mann began raising teachers’ salaries.

D. Horace Mann suggested schools prepare children for their life’s work.

Đáp án: D

Theo đoạn văn, câu nào là KHÔNG ĐÚNG?

A. Horace Mann là một nhà cải cách giáo dục nổi tiếng của Hoa Kỳ.

B. Horace Mann đã mang lại nhiều thay đổi ở nhiều trường học ở Mỹ.

C. Horace Mann bắt đầu tăng lương cho giáo viên.

D. Horace Mann đề nghị các trường chuẩn bị cho trẻ em trong cuộc đời làm việc.

Đáp án A thông tin ở câu: “Horace Mann, probably the most famous of the reformers…” (Horace Mann, có lẽ là người nổi tiếng nhất trong số các nhà cải cách…)

Đáp án B thông tin ở câu : “As Manager of Education in the state of Massachusetts from 1837 to 1848, he initiated various changes…” (Là Quản lý Giáo dục ở tiểu bang Massachusetts từ năm 1837 đến năm 1848, ông đã khởi xướng nhiều sự đổi mới khác nhau…)

Đáp án C thông tin ở câu “He extended the school year from five to six months and improved the quality of teachers by instituting teacher education and raising teacher salaries” ( Ông kéo dài năm học từ năm đến sáu tháng và nâng cao chất lượng giáo viên bằng cách đặt ra hệ thống giáo dục sư phạm và tăng  lương cho giáo viên)

Chỉ có đáp án D sai.

Dịch bài

Vào đầu thế kỷ XIX, hệ thống giáo dục Mỹ rất cần cải cách. Các trường tư thục tồn tại, nhưng chỉ dành cho những người giàu có. Có rất ít trường công lập vì ý kiến mạnh mẽ rằng những đứa trẻ lớn lên để trở thành những người lao động không nên “lãng phí” thời gian học hành mà nên chuẩn bị cho công việc cuộc sống của mình. Đối mặt với lập trường này của công chúng, các nhà cải cách giáo dục đặt ra cho nhiệm vụ của mình. Horace Mann, có lẽ là người nổi tiếng nhất trong số các nhà cải cách, cảm thấy rằng không có lời bào chữa nào trong một nước cộng hòa cho việc công dân phải thất học. Là Quản lý Giáo dục ở tiểu bang Massachusetts từ năm 1837 đến năm 1848, ông đã khởi xướng nhiều sự đổi mới khác nhau, mà sớm được làm cho phù hợp với các học khu khác trên khắp đất nước. Ông kéo dài năm học từ năm đến sáu tháng và nâng cao chất lượng giáo viên bằng cách đặt ra hệ thống giáo dục sư phạm và tăng lương cho giáo viên. Mặc dù những thay đổi này không mang lại sự cải thiện đột biến trong hệ thống giáo dục nhưng ít nhất chúng cũng nâng cao nhận thức của công chúng về nhu cầu cải thiện hệ thống giáo dục. 

>>> Tham khảo: Đọc hiểu Millions of peoples are using cell phones today

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã giải đáp câu hỏi Đọc hiểu At the beginning of the nineteenth century. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi! 

ADVERTISEMENT