logo
ADVERTISEMENT

Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành của dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên

Câu hỏi :

Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành của dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành của dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên đất nghèo dinh dưỡng, nhiều cát, ít phù sa sông (theo sgk Địa lí 12 trang 33)

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT