logo
ADVERTISEMENT

Địa chỉ của thư điện tử được phát có ký hiệu?

Câu hỏi :

Địa chỉ của thư điện tử được phát có ký hiệu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Địa chỉ của thư điện tử được phát có ký hiệu @

Địa chỉ của thư điện tử được phát có ký hiệu @. Một địa chỉ thư điện tử sẽ bao gồm kí hiệu @ và phần tên miền là tên dịch vụ webmail. Ví dụ: Khách hàng sử dụng như Microsoft - Outlook thì đuôi webmail sẽ là: outlook.com. Khách hàng sử dụng dịch vụ Google - Gmail™  thì đuôi webmail sẽ là: gmail.com.

Phía trước ký tự @ sẽ là phần tên hộp thư do người dùng tự đặt, được viết liền không dấu, độc nhất, không trùng lặp nhau.

ADVERTISEMENT