logo
ADVERTISEMENT

Đặc điểm không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa nước ta là

Câu hỏi :

Đặc điểm không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa nước ta là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Biểu hiện của quá trình đô thị hóa nước ta

Biểu hiện của quá trình đô thị hóa nước ta là:

+ Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp

+ Tỉ lệ dân thành thị tăng

+ Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

ADVERTISEMENT