logo
ADVERTISEMENT

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là

Câu hỏi :

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta

Việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp đặc trưng của nước ta có vai trò quan trọng thúc đẩy việc sử dụng tốt các điều kiện sinh thái nông nghiệp và các điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau ở các vùng. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhiệt đới, sản xuất hàng hóa, tạo sản phẩm xuất khẩu, tạo ra nông sản hàng hóa khối lượng lớn, phát triển nhiều loại hàng hóa.

ADVERTISEMENT