logo
ADVERTISEMENT

Có 3 học sinh A, B, C thuộc ba khối 7, 8, 9 đều ghi tên tham gia thi 3 môn: Đánh cầu, nhảy xa và chạy. Biết rằng mỗi khối học sinh thi một môn và

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi phía dưới:

Có 3 học sinh A, B, C thuộc ba khối 7, 8, 9 đều ghi tên tham gia thi 3 môn: Đánh cầu, nhảy xa và chạy. Biết rằng mỗi khối học sinh thi một môn và:

- A không thuộc khối 9.

- Bạn thuộc khối 9 không đăng kí đánh cầu.

- Bạn thuộc khối 8 tham gia nhảy xa.

- B không thuộc khối 8, cũng không ghi tên chạy.


1. B thuộc khối gì và ghi tên môn gì?

A. Khối 7, nhảy xa

B. Khối 8, nhảy xa

C. Khối 7, đánh cầu

D. Khối 9, nhảy xa

Trả lời:

Chọn đáp án C

Giải thích:

Vì A không thuộc khối 9 => A = {Khối 7, khối 8}.

Vì bạn khối 9 không đăng kí đánh cầu => Khối 9 = {Nhảy xa, chạy}. Bạn khối 8 tham gia nhảy xa => Khối 8 = {Nhảy xa}.

B không thuộc khối 8 => B = {Khối 7, khối 9}.

B không ghi tên chạy => B = {Đánh cầu, nhảy xa}. Mà Khối 8 = {Nhảy xa}.

=> B = {Đánh cầu}. Lại có khối 9 = {Nhảy xa, chạy}

=> B = {Khối 7}.

Vậy B là học sinh khối 7 và đăng kí đánh cầu.


2. C thuộc khối gì và ghi tên môn gì?

A. Khối 7, chạy

B. Khối 8, nhảy xa

C. Khối 9, nhảy xa

D. Khối 9, chạy.

Trả lời:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Theo câu 1 ta có: B là học sinh khối 7 và đăng kí đánh cầu.

=> A và C thuộc khối 8, khối 9 và đăng kí chạy, nhảy xa.

Vì A không thuộc khối 9 => A = {Khối 7, khối 8} => A = {Khối 8} => C = {Khối 9}. Mà khối 8 tham gia nhảy xa => A = {Nhảy xa} => C = {Chạy}.

Vậy bạn C là học sinh khối 9 và đăng kí tham gia chạy.

ADVERTISEMENT