logo

Chương trình được viết như sau Begin end

Câu hỏi: Chương trình được viết như sau:  Begin  end

A. Chương trình sai cú pháp

B. Chương trình này sai không chạy được

C. Chương trình này chạy nhưng không thực hiện gì cả

D. Chương trình báo lỗi

Lời giải:

Đáp án đúng là C. Chương trình này chạy nhưng không thực hiện gì cả

Giải thích:

Chương trình được viết như sau:  Begin  end. Chạy chương trình thì ta có chương trình này chạy nhưng không thực hiện gì cả.

Cùng Top lời giải tìm hiểu về khối lệnh begin..end nhé.

I. Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal, đây là lệnh dùng để đổi hướng chương trình dựa vào một điều kiện nào đó. Kể từ bài lệnh if này ta sẽ bắt đầu học những kiến thức nâng cao hơn.

Trước khi học bài này bạn cần phải hiểu được khái niệm về giá trị của biểu thức. Chúng ta có hai giá trị đó là đúng (TRUE) - sai (FALSE), và mỗi biểu thức đặt trong điều kiện if phải trả về một trong hai giá trị này, vì vậy ta phải sử dụng các toán tử mà mình đã giới thiệu ở bài trước.

II. Lệnh if .. then trong Pascal

Giả sử bạn cần viết một chương trình tính tổng của hai số được nhập vào từ bàn phím, sau đó in ra màn hình tổng đó là số chẵn hay số lẻ. Lúc này bạn phải sử dụng lệnh if.

Cú pháp như sau:

1

2

3

4

if (condition) then

begin

    // statement

end;

Trong đó:

- condition là điều kiện xảy ra

statement là đoạn code sẽ được chạy nếu condition có giá trị TRUE, ngược lại nếu giá trị FALSE thì sẽ bỏ qua.

Ví dụ: Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số chẵn hay không

Quảng cáo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

program IfThenPascal;

 

var

    a : integer;

begin

 

    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');

    writeln('Nhap vao so can kiem tra');

    readln(a);

     

    if ( a mod 2 = 0 ) then

    begin

        writeln(a, ' la so chan');

    end;

     

    readln;

end.

Chạy chương trình bạn sẽ thu được kết quả như sau:

[CHUẨN NHẤT] Chương trình được viết như sau Begin end

Lưu ý: Nếu bên trong begin và end chỉ có một lệnh duy nhất thì ta có thể bỏ begin và end. Như ví dụ trên ta có thể viết lại như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

begin

 

    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');

    writeln('Nhap vao so can kiem tra');

    readln(a);

     

    if ( a mod 2 = 0 ) then

        writeln(a, ' la so chan');

     

    readln;

end.

III. Lệnh if .. then .. else trong Pascal

Ở lệnh if .. then ta chỉ cho chương trình chạy được một nhánh duy nhất, nhưng thực tế thì ta cần rẻ rất nhiều nhánh nên lúc này phải sử dụng lệnh if .. then .. else.

Giả sử mình cần viết một chương trình kiểm tra một số xem nó số chẵn hay số lẻ, sau đó in ra màn hình là số chẵn hoặc số lẻ.

Để làm bài này thì trước tiên hãy tham khảo cấu trúc ngữ pháp của lệnh if .. then .. else đã nhé.

1

2

3

4

5

6

7

8

if (condiiton) then

    begin

    // statement1

    end

else

    begin

    // statement2

    end;

Bạn cần chú ý ở khối lệnh begin .. end bên trong lệnh then không có dấu chấm phẩy nhé.

Bây giờ mình sẽ giải bài toán trên như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

program IfThenPascal;

 

var

    a : integer;

begin

 

    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');

    writeln('Nhap vao so can kiem tra');

    readln(a);

     

    if ( a mod 2 = 0 ) then

        begin

            writeln(a, ' la so chan');

        end

    else

        begin

            writeln(a, ' la so le');

        end;

     

    readln;

end.

Kết quả:

[CHUẨN NHẤT] Chương trình được viết như sau Begin end (ảnh 2)

Ở bài giải trên mình đã sử dụng khối lênh begin và end, tuy nhiên điều đó là dư thừa bởi đoạn code bên trong chỉ có một lệnh duy nhất. Ta có thể viết lại như sau:

1

2

3

4

if ( a mod 2 = 0 ) then

    writeln(a, ' la so chan');

else

    writeln(a, ' la so le');

IV. Lệnh if .. then .. else lồng nhau trong Pascal

Lệnh lồng nhau tức là bên trong một lệnh có chứa nhiêu lệnh con. Điều này có nghĩa trong chương trình có sử dụng các lệnh if .. then, và bên trong đoạn code xử lý lại chứ thêm những đoạn code if .. then khác, ta gọi là lồng nhau.

1

2

3

if (condition1) then

    if (condition2) then

        // statement

Nghe có ve khó phải không nào? Thực ra nó cũng rất dễ nếu như bạn biên dịch tuân theo thứ tự từ trên xuống và từ trái qua phải. Nếu điều kiện thỏa thì chạy code bên trong điều kiện đó, cứ như vậy cho đến hết tất cả các lệnh if lồng nhau.

Ví dụ: Viết chương trình kiểm tra một số, nếu là số chẵn thì kiểm tra số đó lớn hơn 100 không, nếu số lẻ thì kiểm số đó lớn hơn 20 không.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

program IfThenPascal;

 

var

    a : integer;

begin

 

    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');

    writeln('Nhap vao so can kiem tra');

    readln(a);

     

    if ( a mod 2 = 0 ) then

        begin

            writeln(a, ' la so chan');

            if (a > 100) then

                writeln(a, ' lon hon 100');

        end

    else

        begin

            writeln(a, ' la so le');

            if (a > 20) then

                writeln(a, ' lon hon 20');

        end;

    readln;

end.

Chạy lên và nhập số 25 thì ta có được kết quả sau:

[CHUẨN NHẤT] Chương trình được viết như sau Begin end (ảnh 3)