logo

Cho xâu st='abc'. Hàm len (st) có giá trị là

Câu hỏi :

Cho xâu st=’abc’. Hàm len(st) có giá trị là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

- LEN là gì?

LEN là một trong các hàm trong Excel được dùng để đếm số ký tự trong một chuỗi hoặc trong một ô chứa bao gồm cả khoảng trắng. 

- Ví dụ về hàm LEN

Ví dụ: Cho xâu st=’abc’. Hàm len(st) có giá trị là?

Ta thực hiện thao tác hàm như sau:

* Có 2 cách để thao tác hàm

Cách 1: 

= LEN (chuỗi ký tự)

+ Cách khai báo

Ta thực hiện đếm "abc" bằng hàm LEN như sau:

=LEN("abc")

Kết quả trả về 3 gồm 3 ký tự a,b,c, (Không có khoảng trắng). Lưu ý, bạn cần đặt chuỗi ký tự trong ngoặc kép (") để Excel có thể hiểu.

Cách 2: 

=LEN (ô chứa chuỗi ký tự)

Cho xâu st='abc'. Hàm len (st) có giá trị là

+ Cách khai báo

Đếm trong ô tham chiếu

Ta thực hiện đếm ô A1 đang chứa chuỗi ký tự "abc"

=LEN(A1)

Kết quả trả về kết quả là 3 ký tự gồm 3 chữ. (Không có khoảng trắng)

icon-date
Xuất bản : 30/12/2022 - Cập nhật : 30/12/2022