logo
ADVERTISEMENT

Cho xâu s1='ha noi', xâu s2='ha noi cua toi'. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi :

Cho xâu s1=’ha noi’, xâu s2=’ha noi cua toi’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Cho xâu s1='ha noi', xâu s2='ha noi cua toi'. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- Thế nào là so sánh xâu?

So sánh xâu là một kiểu so sánh các kí tự có trong bảng mã ASCII. Có 6 kiểu so sánh bao gồm:

- So sánh bằng (=)

- So sánh khác (<>)

- So sánh nhỏ hơn (<), lớn hơn (>)

- Nhỏ hơn hoặc bằng (≤)

- Lớn hơn hoặc bằng (≥)

Mỗi phép so sánh này có thứ tự ưu tiên thấp hơn việc thực hiện phép ghép xâu.   

- Phép so sánh xâu được thực hiện như thế nào?

Thông thường, việc so sánh xâu được thực hiện theo các quy tắc sau:

1. Xâu A lớn hơn xâu B nếu như kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng kể từ trái sang và trong xâu A có mã ASCII lớn hơn.

2. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A là nhỏ hơn B.

Ví dụ: 'Ha noi' < 'Ha noi cua toi'. (Xâu s2 lớn hơn xâu s1 vì s1 là đoạn con của s2)

- Hai xâu được coi là bằng nhau nếu như chúng giống nhau hoàn toàn. 

Ví dụ: 'TIN HOC' = 'TIN HOC'.

ADVERTISEMENT