logo

Ancol isopropylic là gì?

Câu hỏi: Ancol isopropylic là gì?

Trả lời:

Ancol isopropylic là Ancol bậc 2 có công thức cấu tạo là (CH3)2CHOH. 


I. Ancol isopropylic tách nước

    Một trong số những phản ứng quan trọng của (CH3)2CHOH chính là phản ứng tách nước. Cũng giống như những ancol khác, ancol isopropylic có các phản ứng tách nước. Chúng ta có thể tách nước từ hợp chất này bằng cách thực hiện các phản ứng theo 2 cách sau:

+ Tách nước từ 1 phân tử ancol tạo hiđrocacbon không no. Với phương pháp này chúng ta cần xúc tác là H2SO4 đặc, đun nóng (> 1700c). Kết thúc phản ứng sẽ thu được các anken tương ứng.

+ Tách nước từ 2 phân tử ancol tạo ete. Cách này chúng ta có thể đun nóng trực tiếp hoặc sử dụng H2SO4 đặc, đun nóng 1400c. Kết thúc phản ứng tùy vào tỉ khối của sản phẩm so với (CH3)2CHOH mà cho ra este hay hidrocacbon.


II. Các phản ứng của (CH3)2CHOH

   Chất này sở hữu các tính chất cơ bản nhất của ancol. Ancol isopropylic có thể tác dụng với HCL, axit axetic, CuO. Cụ thể:

+ Khi cho (CH3)2CHOH  tác dụng với CuO đây còn được gọi là phản ứng oxi hóa. Khi cho (CH3)2CHOH tác dụng với CuO ta thu được:  ((CH3)2CHOH + CuO = (CH3)2CO + Cu + H2O

Ancol isopropylic là gì?

Các phản ứng của (CH3)2CHOH

+ Còn khi (CH3)2CHOH gặp axit axetic thì sẽ xảy ra phản ứng sau:   (CH3)2CHOH + C₃H₇OH ⇄ CH₃COOC₃H₇ + H₂O.

+ Nếu cho  (CH3)2CHOH tác dụng với axit HCL, ta sẽ thu được phản ứng:   (CH3)2CHOH + HCl = (CH3)2CH2Cl + H2O.


III. Các cách điều chế ancol isopropylic

Có rất nhiều cách để điều chế được  (CH3)2CHOH trong phòng thí nghiệm như sau: 

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)+ xMX

2. Cộng nước vào anken tạo ancol no, đơn chức, mạch hở

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop nên nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ tạo thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

4. Cộng H2 vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, t0)

RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa hợp chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2


IV. Câu hỏi trắc nghiệm liên quan:

   Cho các chất: ancol propylic, ancol isopropylic, ancol anlylic, ancol isoamylic, đietylamin, anilin, etylphenylamin, isobutylamin. Tổng số các chất thuộc loại ancol bậc II; amin bậc II lần lượt là

A. 1; 2

B. 1; 3

C. 2; 2

D. 2; 2


Đáp án đúng: A


Lời giải: 

Ancol propylic: CH3-CH2-CH2-OH: ancol bậc 1

Ancol isopropylic: CH3-CH(OH)-CH3: ancol bậc 2

Ancol anlylic: CH2=CH-CH2-OH: ancol bậc 1

Ancol isoamylic: CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH: ancol bậc 1

 → Có 1 ancol bậc 2.

Đietyl amin: C2H5-NH-C2H5: amin bậc 2

Anilin: C6H5NH2: amin bậc 1

Etylphenylamin: : C2H5-NH- C6H5 : amin bậc 2

Isobutylamin: CH3-CH(CH3)- CH2 -NH2

→ Có 2 amin bậc 2

icon-date
Xuất bản : 06/11/2021 - Cập nhật : 07/11/2021