logo
ADVERTISEMENT

Xét 3 quần thể của cùng 1 loài có số lượng cá thể của các nhóm tuổi như sau

Xét 3 quần thể của cùng 1 loài có số lượng cá thể của các nhóm tuổi như sau:

Quần thể

Tuổi trước sinh sản

Tuổi sinh sản

Tuổi sau sinh sản

Số 1

150

150

120

Số 2

200

120

70

Số 3

60

120

155


1. Quần thể có kích thước bé nhất là

A. 1

B. 2

C. 3

D. Cả 2 và 3

Trả lời: Chọn đáp án C.

Kích thước của các quần thể như sau:

Quần thể 1: 150+150+120 = 420

Quần thể 2: 200+12+70 = 390

Quần thể 3: 60+120+155 = 335

→ Quần thể 3 có kích thước nhỏ nhất.


2. Quần thể có số lượng cá thể đang suy giảm

A. 1

B. 2

C. 3

D. Cả 2 và 3

Trả lời: Chọn đáp án C

Ở quần thể 3, số lượng cá thể nhóm tuổi trước sinh sản < nhóm tuổi sinh sản < nhóm tuổi sau sinh sản 

=> đây là quần thể già → quần thể 3 có số lượng cá thể đang giảm xuống.


3. Quần thể nào có thể tiếp tục khai thác

A. 1

B. 2

C. 3

D. Cả 2 và 3

Trả lời: Chọn đáp án A.

Ở quần thể 1, số cá thể nhóm tuổi trước sinh sản = số cá thể nhóm tuổi sinh sản và lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản → đây là quần thể ổn định và có kích thước lớn (420) → có thể tiếp tục khai thác.

ADVERTISEMENT