logo
ADVERTISEMENT

When I was younger, I never learned to play a musical instrument. Now I regret this

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

When I was younger, I never learned to play a musical instrument. Now I regret this.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
When I was younger, I never learned to play a musical instrument. Now I regret this

Đáp án. B

Giải thích: Vì tình huống cho thấy sự việc đã diễn ra trong quá khứ nên cần một điều ước ở quá khứ có cấu trúc S + wish + V (past perfect).

Dịch nghĩa: Tôi ước gì mình đã học chơi một loại nhạc cụ khi tôi còn nhỏ.

ADVERTISEMENT