logo
ADVERTISEMENT

Although at that time my knowledge of German was very poor, I was understood most of what they said

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction.

Although at that time my knowledge of German was very poor, I was understood most of what they said

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Although at that time my knowledge of German was very poor, I was understood most of what they said

Đáp án B

Dịch: Mặc dù tại thời điểm đó kiến thức tiếng Đức của tôi rất nghèo nàn, nhưng tôi vẫn hiểu hầu hết những gì họ nói.

=> Căn cứ vào cấu trúc ngữ pháp ta thấy B sai. Vì nếu dùng “was” thì câu sẽ mang nghĩa bị động trong khi câu chỉ là câu chủ động- Là tôi có thể “hiểu hầu hết những gì họ nói” chứ không phải “được hiểu hết những gì họ nói!” 

(was => bỏ)

ADVERTISEMENT