logo
ADVERTISEMENT

What is longest river in world

Câu hỏi :

What is……. longest river in…..world?                            

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Kiến thức: Mạo từ

Giải thích:

Chỗ trống thứ nhất: so sánh hơn nhất => “the + adj – est”

Chỗ trống thứ 2: dùng “the” trước danh từ chỉ vật là duy nhất “the world”

Tạm dịch: Dòng sông nào dài nhất trên thế giới?

ADVERTISEMENT