logo
ADVERTISEMENT

As a young person, he is really about his future career

Câu hỏi :

As a young person, he is really…..about his future career.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Kiến thức: Từ loại

Giải thích:

tobe concerned about: quan tâm về

concerned (adj): lo lắng, quan tâm

concern (n): sự lo lắng, sự âu lo

concerning (v): lo lắng

concerns (v): sự lo lắng, sự âu lo

Tạm dịch: Khi còn trẻ, anh ta thực sự lo lắng về sự nghiệp tương lai của mình.

ADVERTISEMENT