logo
ADVERTISEMENT

We need money to send our son to Oxford University

Câu hỏi :

We need ____ money to send our son to Oxford University.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

“money” là danh từ không đếm được → đáp án B và C bị loại vì 2 từ này chỉ dùng với danh từ số nhiều đếm được. Không có lot of, chỉ có lots of hoặc a lot of (nhiều) dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được nên D bị loại.

→ Đáp án đúng: A. a large sum of (một lượng lớn) đi với danh từ không đếm được.

Dịch: Chúng tôi cần một lượng tiền lớn để gửi con trai vào học trường đại học Oxford.

ADVERTISEMENT