logo
ADVERTISEMENT

Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung chính trong cuộc cải cách của Minh Mạng

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung chính trong cuộc cải cách của Minh Mạng

Trả lời: 

Nội dung chính trong cuộc cải cách của Minh Mạng là: 

- Trung ương

+ Tiến hành cải tổ hệ thống Văn thư phòng và thành lập Cơ mật viện

+ Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của lịc Bộ và cải tổ các cơ quan chuyên môn như Quốc tử giám, Hàn lâm viện,...

- Địa phương

+ Vua Minh Mạng chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên; Đứng đầu tỉnh là Tổng đốc, Tuần phủ.

+ Đối với vùng dân tộc thiểu số,vua Minh Mạng cho đổi các động, sách thành xã; bãi bỏ chế độ cai trị của các tù trưởng địa phương, bổ dụng quan lại của triều đình đến cai trị trực tiếp

Sơ đồ tư duy: 

Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung chính trong cuộc cải cách của Minh Mạng
ADVERTISEMENT