logo

Từ “phân vân” trong câu thơ sau có nghĩa là gì?

Câu hỏi :

Từ “phân vân” trong câu thơ sau có nghĩa là gì?

Ghét đời Ngũ bá phân vân
Chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn

(Nguyễn Đình Chiểu − Lẽ ghét thương)

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Từ “phân vân” trong câu thơ mang hàm ý là hỗn loạn, lộn xộn. Vì Ngũ bá ở thời Xuân Thu vào cuối đời nhà Chu và năm vua chư hầu là: Tế Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương đã lập mưu bá đồ vương nên tạo ra hoàn cảnh chiến tranh hỗn loạn.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023