logo
ADVERTISEMENT

Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh nào?

Câu hỏi :

Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh nào?

Để nhập vào số nguyên n từ bàn phím trong Python, ta dùng lệnh n = int(input("Nhập số nguyên n: ")). Lệnh này sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên từ bàn phím và lưu giá trị đó vào biến n. Chú ý rằng lệnh này chỉ hoạt động với các giá trị nguyên, nếu người dùng nhập vào một giá trị không phải số nguyên thì chương trình sẽ bị lỗi.

ADVERTISEMENT