logo

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các

Câu hỏi :

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các Bảng (Table)

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các Bảng (Table) có cấu trúc gồm các cột (column) và các dòng (row). Mỗi bảng đại diện cho một đối tượng hoặc một tập hợp các đối tượng trong hệ thống, trong đó mỗi cột biểu diễn một thuộc tính của đối tượng đó và mỗi dòng biểu diễn một bản ghi của đối tượng đó.

Các bảng có thể liên kết với nhau thông qua các khóa ngoại (foreign key) để biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng. Mô hình quan hệ còn định nghĩa các ràng buộc (constraint) để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong các bảng.

icon-date
Xuất bản : 17/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023