logo

Khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nào?

Câu hỏi :

Khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nào?

- Việc khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nhập dữ liệu cho bảng vì các công việc này là hai giai đoạn khác nhau trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Khai báo cấu trúc cho một bảng là bước đầu tiên trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, nó định nghĩa cấu trúc và kiểu dữ liệu cho các trường trong bảng. Sau khi bảng được khai báo, người thiết kế sẽ tiếp tục các bước thiết kế và phát triển các ứng dụng để nhập dữ liệu cho bảng đó.

- Việc nhập dữ liệu cho bảng là công việc thực hiện sau khi bảng đã được khai báo và các ứng dụng liên quan đã được phát triển. Công việc này bao gồm việc thêm dữ liệu mới vào các trường trong bảng. Dữ liệu được nhập vào các trường phải tuân thủ kiểu dữ liệu được định nghĩa trước đó trong cấu trúc bảng.

- Việc khai báo cấu trúc cho một bảng và nhập dữ liệu cho bảng là hai công việc khác nhau, nhưng đều rất quan trọng trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023