logo

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1 (có đáp án) - P1

Câu 1. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?

A. NewYork

B. Washington

C. California

D. Boston

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở New York (Mĩ).

Câu 2. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc

A. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào

C. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D. chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc là chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Câu 3. Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

A. giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - xã hội.

B. tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước.

C. giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.

D. chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), khu vực nào dưới đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô?

A. Đông Âu

B. Tây Âu

C. Đông Nam Á

D. Tây Đức

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Đông Đức thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.

Câu 5. Hội nghị Ianta (2/1945) đã họp ở đâu?

A. Anh         

B. Pháp

C. Thụy Sĩ         

D. Liên Xô

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, một Hội nghị quốc tế được triệu tập ở Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh.

Câu 6. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mở đầu cho cuộc Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới sau chiến tranh.

D. Đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) cùng những thỏa thuận sau đó của các cường quốc đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới sau chiến tranh, đó là trật tự hai cực Ianta.

Câu 7. Có bao nhiêu quốc gia tham gia sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?

A. 35.         B. 48.         C. 50.         D. 55

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Từ 25/4 đến 26/6/1945, một hội nghị quốc tế họp tại Ianta với sự tham gia của đại biểu 50 nước để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Câu 8. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?

A. Hội nghị Ianta (1945).

B. Hội nghị Xan Phranxixcô (1946).

C. Hội nghị Pốtxđam (1946).

D. Hội nghị Pari (1973).

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị Xan Phranxixcô (1946).

Câu 9. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia của đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm một lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác quốc tế.

D. Đại hội đồng.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Đại hội đồng là cơ quan có sự tham gia của đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc

Câu 10. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là

A. Rudơven, Clêmăngxô, Sớcsin.

B. Aixenhao, Xtalin, Clêmăngxô.

C. Aixenhao, Xtalin, Sớcsin.

D. Rudơven, Xtalin, Sớcsin.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là Rudơven (Mĩ), Xtalin (Liên Xô) và Sớcsin (Anh).

Câu 11. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?

A. 15 thành viên         B. 5 thành viên

C. 20 thành viên         D. 10 thành viên

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực là: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra với nhiệm kỳ hai năm.

Câu 12. Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

A. Thành viên thứ 148.

B. Thành viên thứ 146.

C. Thành viên thứ 149.

D. Thành viên thứ 147.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

Câu 13. Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã

A. làm cho xu thế hòa bình trở nên phổ biến sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với Liên hợp quốc.

C. khẳng định vai trò tối cao của chủ nghĩa xã hội trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. xoa dịu mâu thuẫn giữa khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với Liên hợp quốc, đặc biệt là sự thao túng của Mĩ.

Câu 14. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức?

A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức.

Câu 15. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949) là :

A. kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.

B. sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị I-an-ta.

C. âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ nhằm xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

D. hậu quả của những chính sách phản động mà chủ nghĩa phát xít đã thi hành ở đất nước này.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949) là âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ nhằm chia cắt nước Đức, xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

Câu 16: Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. trật tự hai cực Ianta.

B. trật tự thế giới đơn cực.

C. trật tự thế giới đa cực.

D. trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trật tự hai cực Ianta.

Câu 17: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?

A. Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. I-an-ta (Liên Xô).

C. Pôt-xđam (Đức).

D. Luân Đôn (Anh).

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, một hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh được triệu tập tại I-an-ta (Liên Xô) nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối.

Câu 18: Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) là

A. sử dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. khắc phục hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. phân chia lực lượng giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

Câu 19: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).

B. Hội nghị Xan Phranxixcô - Mĩ (4 - 6 - 1945).

C. Hội nghị Pốtxđam - Đức (7 - 8 -1945).

D. Hội nghị Têhêran - Iran (2 - 1943).

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp quốc tại Hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).

Câu 20: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của

A. Liên minh châu Âu

B. Hội nghị I-an-ta.

C. tổ chức ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc.

Câu 21: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Nhật Bản thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Mĩ.

B. Anh.

C. Trung Quốc.

D. Liên Xô.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Do đó Nhật Bản thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.

Câu 22. Hiến chương Liên hợp quốc quy định bộ máy của tổ chức này gồm bao nhiêu cơ quan chính?

A. Bốn cơ quan.

B. Năm cơ quan.

C. Sáu cơ quan.

D. Bảy cơ quan.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban Thư kí.

Câu 23. Để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức. Hội nghị Ianta (2 – 1945) quyết định

A. Anh và Liên Xô tiêu diệt lực lượng phát xít Nhật ở Trung Quốc.

B. Liên Xô không được tham chiến ở châu Á.

C. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

D. Mĩ sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian, từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Hội nghị Ianta (2 – 1945) quyết định Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Câu 24. Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của Liên hợp quốc?

A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. Hoạt định chính sách phát triển văn hóa cho mỗi quốc gia.

C. Giải quyết các vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

D. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Hoạt định chính sách phát triển văn hóa cho mỗi quốc gia là vai trò của chính phủ các quốc gia đó, không phải là vai trò của Liên hợp quốc.

Câu 25. Nội dung nào không phản ánh mục đích hoạt động của Liên hợp quốc?

A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

C. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.

D. Tiến hành hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng và tự quyết.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.

Câu 26: Hội nghị Pốtxđam (7 – 8/1945) được triệu tập ở đâu?

A. Liên Xô.

B. Mĩ.

C. Đức.

D. Anh.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Hội nghị Pốtxđam (7 – 8/1945) được triệu tập ở Đức.

Câu 27: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), khu vực nào dưới đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ?

A. Nam Triều Tiên.

B. Đông Âu.

C. Đông Đức.

D. Bắc Triều Tiên.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Nam Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.

Câu 28: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), hai quốc gia nào ở châu Âu trở thành những nước trung lập?

A. Pháp và Áo.

B. Anh và Đức.

C. Áo và Phần Lan.

D. Bỉ và Đức.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), ở châu Âu, Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.

Câu 29 :Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Trung Quốc cần trở thành một quốc gia

A. độc lập và tự do.

B. thống nhất và dân chủ.

C. tự trị và dân chủ.

D. độc lập và thống nhất.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ.

Câu 30: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội những nước nào sẽ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên?

A. Anh và Pháp.

B. Trung Hoa Dân quốc và Anh.

C. Liên Xô và Mĩ.

D. Mĩ và Trung Hoa Dân quốc.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân Liên Xô và Mĩ sẽ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên ở hai phía Bắc và Nam vĩ tuyến 38.

icon-date
Xuất bản : 23/11/2021 - Cập nhật : 23/11/2021