logo
ADVERTISEMENT

Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

Câu hỏi :

Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả năng về kinh tế của đất nước có thể khai thác, huy động nhằm phục vụ cho quốc phòng, an ninh. Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được biểu hiện ở nhân lực, vật lực, tài lực của quốc gia có thể huy động cho quốc phòng, an ninh và tính cơ động của nền kinh tế đất nước trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

ADVERTISEMENT