logo
ADVERTISEMENT

Theo em, truyện Thi nói khoác chủ yếu nhằm mục đích gì (mua vui hoặc châm biếm, đả kích, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội?

Câu hỏi: Theo em, truyện Thi nói khoác chủ yếu nhằm mục đích gì (mua vui hoặc châm biếm, đả kích, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội?

Trả lời chi tiết

Theo em, truyện Thi nói khoác chủ yếu nhầm mục đích châm biếm, đả kích, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội vì nói khoác là một tính xấu phổ biến trong xã hội từ xưa tới nay. Những người nói khoác không trung thực và ưa giả dối, giống các quan trong truyện vậy.

Trả lời ngắn gọn

Theo em, truyện Thi nói khoác chủ yếu nhằm mục đích châm biếm, phê phán và đả kích những thói hư tật xấu trong xã hội.

>>> Tham khảo: Soạn bài Thi nói khoác lớp 8 trang 102, 103, 104 Cánh Diều

ADVERTISEMENT