logo
ADVERTISEMENT

Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn |(1+ i) z - 5 + i| = 2 là một đường tròn tâm I và bán kính R lần lượt là

Câu hỏi :

Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn |(1+ i) z - 5 + i| = 2 là một đường tròn tâm I và bán kính R lần lượt là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Vậy đường tròn biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện bài toán có tâm (2; -3), = √2.

ADVERTISEMENT