logo
ADVERTISEMENT

Sử dụng Google App Engine và App Engine PHP SDK để chạy website hỗ trợ ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu nào?

Câu hỏi :

Sử dụng Google App Engine và App Engine PHP SDK để chạy website hỗ trợ ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Google App Engine (App Engine hoặc GAE) là nền tảng cho phép người dùng phát triển, vận hành các ứng dụng trên cơ sở hạ tầng của Google. Sử dụng Google App Engine và App Engine PHP SDK để chạy website hỗ trợ ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu PHP và My SQL. 

ADVERTISEMENT