logo
ADVERTISEMENT

SQL Azure dựa vào cơ cấu cơ sở dữ liệu quan hệ nào sau đây

Câu hỏi :

SQL Azure dựa vào cơ cấu cơ sở dữ liệu quan hệ nào sau đây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

SQL Azure: đây là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên đám mây hay dựa vào cơ cấu cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server trên thúc đẩy các công nghệ SQL Server hiện có. Microsoft SQL Azure mở rộng chức năng của Microsoft SQL Server nhằm mục đích phát triển các ứng dụng dựa trên web, có khả năng mở rộng và được phân phối.

ADVERTISEMENT