logo
ADVERTISEMENT

Sometimes the prices in the local shop are better than the supermarket’s prices

Câu hỏi :

Sometimes the prices in the local shop are ____ better than the supermarket’s prices.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong câu này, ta chọn câu A vì “much better” là cụm được dùng trước so sánh hơn của
tính từ và trạng từ để nhấn mạnh mức độ.

Dịch: Đôi khi giá ở cửa hàng địa phương tốt hơn nhiều so với giá ở siêu thị.

ADVERTISEMENT