logo
ADVERTISEMENT

Project


Unit 9: Natural disasters


Project (phần 1-3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 mới)

A Helping Hand

(Sự giúp đỡ)

1. These are activities aiming to ..(Đây là những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức tranh.)

1. providing food, medical aid supplies

2. clearing up debris

3. freeing trapped people

4. setting up temporary accommodation for the victims of a disaster

5. repairing houses/ buildings

6. evacuating the village/ town... to a safe place

2. Work in groups. Imagine you are ...(Làm theo nhóm. Tưởng tượng các cậu là thành viên của đội tình nguyện trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.)

Lời giải:

1. Donate money

There are many individual and organizational units that open up funds to support people and direct victims of natural disasters. We can make a contribution to these funds. In addition, if our class has not launched the movement, we can mobilize everyone to join hands to contribute to their relief.

 

2. Supporting food and water for victims

We can share our luck for those who suffer more severe consequences than you. A little clean water, medicine, instant noodles will be a great source of mental and physical support for them.

 

3. Participate in volunteer organizations

We can contact the organizations and associations that are doing the relief there immediately. We can completely find your hard work such as: preparing drinking water, charity meals, helping people to clean up after the storm, doing what can be done in the reconstruction of temporary houses for people. People, medical support ... Our contribution will help the post-storm rescue work to be convenient and help more people.

Hướng dẫn dịch:

1. Quyên góp tiền

Có nhiều đơn vị cá nhân và tổ chức mở quỹ để hỗ trợ người dân và nạn nhân trực tiếp của thiên tai. Chúng ta có thể đóng góp cho các quỹ này. Ngoài ra, nếu lớp chúng ta chưa phát động phong trào, chúng ta có thể huy động mọi người cùng chung tay đóng góp cho sự cứu trợ của họ.

 

2.Hỗ trợ thức ăn và nước uống cho nạn nhân

Chúng ta có thể chia sẻ may mắn của chúng tôi cho những người phải chịu hậu quả nghiêm trọng hơn cậu. Một chút nước sạch, thuốc, mì ăn liền sẽ là nguồn hỗ trợ tinh thần và thể chất tuyệt vời cho họ.

 

3. Tham gia vào các tổ chức tình nguyện

Chúng ta có thể liên hệ với các tổ chức và hiệp hội đang thực hiện cứu trợ ngay lập tức. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy công việc khó khăn của cậu như: chuẩn bị nước uống, bữa ăn từ thiện, giúp mọi người dọn dẹp sau bão, làm những gì có thể làm trong việc xây dựng lại nhà tạm cho mọi người. Người dân, hỗ trợ y tế ... Đóng góp của chúng ta sẽ giúp công tác cứu hộ sau bão được thuận tiện và giúp nhiều người hơn.

3. Share your plan with other ...(Chia sẻ kế hoạch với nhóm khác. Bầu cho kế hoạch tốt nhất.)

Chọn từ một trong 3 kế hoạch ở trên

Xem toàn bộ Soạn Anh 8 mới: Unit 9. Natural disasters

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

ADVERTISEMENT