logo

Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được một hỗn hợp gồm lớp tinh dầu nổi trên lớp nước. Bằng phương pháp nào để tách riêng được lớp tinh dầu khỏi lớp nước?

Câu hỏi :

Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được một hỗn hợp gồm lớp tinh dầu nổi trên lớp nước. Bằng phương pháp nào để tách riêng được lớp tinh dầu khỏi lớp nước?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

- Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được một hỗn hợp gồm lớp tinh dầu nổi trên lớp nước. Để tách riêng được lớp tinh dầu khỏi lớp nước người ta sử dụng phương pháp chiết.

- Phương pháp chiết là phương pháp tách các chất khỏi nhau dựa trên sự tan chảy khác nhau của các chất trong các dung môi khác nhau. Trong trường hợp này, tinh dầu của cây sả có tính tan chảy tốt trong các dung môi hữu cơ như ete, clorua metylen (CH2Cl2), hexan, etanol, isopropanol,…

- Để tách lớp tinh dầu khỏi lớp nước, người ta có thể sử dụng dung môi hữu cơ phù hợp rồi đánh tan hỗn hợp trong dung môi này và để lắng đọng. Lớp tinh dầu sẽ tan trong dung môi hữu cơ và được tách riêng ra bằng phương pháp lọc. Trong khi đó nước sẽ không tan trong dung môi này và được tách riêng thành một pha khác.

icon-date
Xuất bản : 03/04/2023 - Cập nhật : 12/04/2023