logo

Ranh giới tự nhiên của 4 khu vực địa hình đồi núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam ở nước ta là?

Câu hỏi :

Ranh giới tự nhiên của 4 khu vực địa hình đồi núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam ở nước ta là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ranh giới tự nhiên của 4 khu vực địa hình đồi núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam ở nước ta lần lượt là:

- Ranh giới Đông Bắc và Tây Bắc là sông Hồng 

- Ranh giới Tây Bắc và Trường Sơn Bắc là sông Cả

- Ranh giới Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là dãy Bạch Mã

=> Chọn đáp án C

icon-date
Xuất bản : 18/02/2023 - Cập nhật : 18/02/2023

Tham khảo các bài học khác