logo

Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

Câu hỏi :

Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Biểu đồ phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta

Hiện nay, cơ cấu các ngành kinh tế nước ta trong GDP đang có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các ngành nông nghiệp đang có tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu ( Giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và xây dựng. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất. 

icon-date
Xuất bản : 08/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023