logo

"Nói chín thì phải làm mười, Nói mười làm chín kẻ cười người chê". Câu ca dao trên thể hiện điều gì?

Câu hỏi :

"Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê".

Câu ca dao trên thể hiện điều gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

"Nói chín thì phải làm mười, Nói mười làm chín kẻ cười người chê". Câu ca dao trên thể hiện sự giữ chữ tín.

- Khi mình đã nói ra lời hứa với người khác (nói chín) thì mình phải làm được nhiều hơn lời đã hứa (làm mười).

- Khi mình hứa hẹn với người khác rất nhiều (nói mười) nhưng lại làm được ít hơn lời mình nói (làm chín) thì sẽ bị người khác chê cười (kẻ cười người chê).

==> Chúng ta cần phải biết giữ lời hứa, làm theo lời hứa, thậm chí thực hiện được nhiều hơn những gì mình đã hứa mới là con người có chữ tín.

icon-date
Xuất bản : 18/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023