logo
ADVERTISEMENT

Nhận biết BaSO4, BaCO3, NaCI, Na2CO3

Để nhận biết BaSO4, BaCO3, NaCI, Na2CO3 ta có thể dùng nhiều cách khác nhau:

Nhận biết BaSO4, BaCO3, NaCI, Na2CO3

Cách 1 chất thử là dung dịch H2SO4

- Cho H2SO4 vào các mẫu (BaSO4, BaCO3, NaCI, Na2CO3) dựa vào các hiện tượng phản ứng để nhận biết

+ Tan và tạo khí là Na2CO3

Na2CO3+H2SO4 → Na2SO4+CO2↑+H2O

+ Không tan trong H2SO4 là BaSO4

+ Tạo kết tủa và khí bay lên là BaCO3

BaCO3+H2SO4 → BaSO4+CO2↑+H2O (kết tủa BaSO4)

+ Nacl tan trong dung dịch H2SO4


Cách 2 chất thử là dung dịch HCL

- Cho HCl vào mỗi mẫu

+ Mẫu tạo ra khí không màu là Na2CO3

+ Mẫu tạo ra kết tủa trắng và khí không màu là BaCO3

+ Không tan trong HCL là BaSO4

+ NaCL tan trong dung dịch HCL


Cách 3 chất thử là dùng nước

Cho các chất rắn trên vào nước:

+ Chất tan tốt là NaCl và Na2CO3 (tạo ra dung dịch 1 và 2)

+ Chất không tan là BaCO3 và BaSO4.

Cho 2 chất rắn không tan t/d với HCl, chất bị tan trong HCl và tạo bọt khí là BaCO3.

BaSO4 không tác dụng với HCl và không tan trong dung dịch.

Cho HCl vào 2 dd tan (1) và (2) ở trên: chất tạo bọt khí với HCl là Na2CO3.

NaCl không t/d với HCl → tan trong dung dịch

ADVERTISEMENT