logo
ADVERTISEMENT

Nguồn vốn nào sau đây không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài?

Vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là nguồn vốn (dưới dạng tiền mặt hoặc tài sản) mà nhà đầu tư của một quốc gia bỏ ra để đầu tư, thực hiện một hoặc một số hoạt động, dự án sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định và tại một, một số địa điểm cụ thể, dưới một hình thức đầu tư nhất định tại một quốc gia khác. Hiểu một cách đơn giản hơn, vốn đầu tư nước ngoài là nguồn vốn từ nhà đầu tư (tổ chức/cá nhân) của một quốc gia bỏ ra để đầu tư vào một dự án, hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Vậy cùng Toploigiai tìm hiểu Nguồn vốn nào sau đây không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua câu hỏi bên dưới nhé!


Nguồn vốn nào sau đây không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài?

A. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

B. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).

C. Đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FPI).

D. Xây dựng- vận hành- chuyển giao (BOT).

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT).

Nguồn vốn không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài là Xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT)


Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án D

Lý do loại đáp án A, B, C là vì đây đều là nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

A. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là viện trợ không hoàn lại hoặc hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi (cho vay lãi suất thấp) của chính phủ, cơ quan thuộc Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tài chính quốc tế (IMF, WB, ADB), được gọi chung là các đối tác nước ngoài dành cho chính phủ và nhân dân các nước nhận viện trợ.

B. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

C. Đầu tư gián tiếp của nước ngoài FPI (Foreign Portfolio Investment) là hoạt động mua tài sản tài chính nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời, điểm lưu ý về hình thức đầu tư này là chủ sở hữu vốn sẽ không trực tiếp điều hành và quản trị quá trình sử dụng vốn. 

Lý do chọn đáp án D là vì:

Xây dựng - vận hành - chuyển giao BOT (viết tắt của tiếng Anh: Build-Operate-Transfer). Là hình thức chính phủ có thể kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng trước (build) thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian (operate) và sau cùng là chuyển giao (transfer) không bồi hoàn lại cho nhà nước sở tại. 

Nguồn vốn nào sau đây không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài?

Đây là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

Vì vậy, nguồn vốn Xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài vì đây là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.


Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 1: Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do

A. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

B. Việt Nam gia nhập WTO năm 2007

C. Mĩ bỏ cấm vận hàng hóa của Việt Nam

D. Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN

Đáp án: B

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay?

A. Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH.

B. Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng đang có xu hướng giảm.

C. Tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất trong cơ cấu GDP.

D. Tỉ trọng ngành dịch vụ có xu hướng giảm.

Đáp án: D

Câu 3: Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện

A. Xây dựng cơ chế thị trường năng động

B. Nâng cao đời sống của nhân dân

C. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

D. Xóa bỏ cơ chế bao cấp

Đáp án: C

Câu 4: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay là

A. Ngành công nghiệp có xu hướng tăng lên

B. Ngành nông nghiệp có xu hướng tăng lên

C. Ngành dịch vụ có xu hướng giảm mạnh

D. Ngành nông nghiệp giảm, ngành công nghiệp tăng

Đáp án: D

Câu 5: Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do

A. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

B. Việt Nam gia nhập WTO năm 2007

C. Mĩ bỏ cấm vận hàng hóa của Việt Nam

D. Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN

Đáp án: B

Câu 6: Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do

A. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

B. Việt Nam gia nhập WTO năm 2007

C. Mĩ bỏ cấm vận hàng hóa của Việt Nam

D. Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN

Đáp án: B

------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã giải đáp câu hỏi Nguồn vốn nào sau đây không phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài? Bài viết đã giải thích chi tiết và bổ sung câu hỏi trắc nghiệm về nguồn vốn đầu tư nước ngoài giúp bạn hiểu bài hơn. Chúc bạn học tốt!

ADVERTISEMENT