logo

Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay?

Câu hỏi :

Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay là thường xuyên thực hiện giáo dục quốc phòng -an ninh. Nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh phải toàn diện, coi trọng giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

icon-date
Xuất bản : 03/02/2023 - Cập nhật : 03/02/2023