logo
ADVERTISEMENT

Chiến tranh nhân dân là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước nhằm?

Câu hỏi :

Chiến tranh nhân dân là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước nhằm?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta. Đối tượng tác chiến là Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng.

ADVERTISEMENT