logo

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 25 độ C

Câu hỏi :

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

- Để tính toán nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2 lít nước ở 25oC trong ấm nhôm có khối lượng 0,5kg, chúng ta sử dụng công thức sau: Q = mcΔT, trong đó:

+ Q là nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước (đơn vị: joule, J)

+ m là khối lượng của nước và ấm (đơn vị: kilogram, kg)

+ c là nhiệt dung riêng của nước và ấm nhôm (đơn vị: joule/kg oC). Ta có nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg·K) và nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg·K).

+ ΔT là sự thay đổi nhiệt độ cần thiết để đưa nước từ nhiệt độ phòng (25oC) đến nhiệt độ sôi của nước (100oC)

- Đầu tiên ta có khối lượng của nước trong ấm nhôm m1 = 2kg

- Tiếp theo ta tính nhiệt lượng cần thiết để đưa nước từ nhiệt độ 25oC đến nhiệt độ sôi của nước ở 100oC:

ΔT1 = 100 - 25 = 75oC

Cuối cùng ta tính được nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

Q1 = m1 x C1 x ΔT1 = 2x4200x75 = 630000 J

Áp dụng công thức tương tự ta có nhiệt lượng cần thiết để làm ấm nhôm nóng lên 100 0C là: 

Q2 = m2 x C2 x ΔT2 = 0,5x880x75 = 33000 J

Vậy nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2 lít nước ở 25oC trong ấm nhôm có khối lượng 0,5kg là Q = Q1 + Q2 = 630000 + 33000 = 663000J = 663 kJ. 

=>> D là phương án trả lời đúng.

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 25 độ C
icon-date
Xuất bản : 17/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023