logo
ADVERTISEMENT

Khi nhân một số với 2468, Khuê đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3, nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu hỏi Khi nhân một số với 2468, Khuê đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3, nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng? nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải bài toán như sau:

* Kiến thức cần ghi nhớ

* Cấu tạo số

Khi nhân một số với 2468, Khuê đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3, nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng

* Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số

– Viết thêm một số chữ số vào bên trái của một số tự nhiên

– Viết thêm một số chữ số vào bên phải của một số tự nhiên

– Viết thêm một số chữ số vào bên trái và bên phải một số tự nhiên

– Viết thêm một số chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên

– Xóa đi một chữ số của một số tự nhiên

– Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó

– Các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó (dạng khó)

– Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó (dạng khó)

* Hướng dẫn giải: 

Khi viết chữ số 8 hàng đơn vị thành chữ số 3 ta được số mới là 2463 và kém số mới là:

                          2468 - 2463 = 5 (đơn vị)

Nếu thừa số giảm đi bao nhiêu đơn vị thì tích giảm đi bấy nhiêu lần thừa số còn lại, vì vậy, thừa số giảm đi 5 đơn vị nên tích giảm đi 5 lần số tự nhiên.

Số tự nhiên chưa biết khi nhân với 2468 là:

                     35 : 5 = 7 

Tích đúng là:

     7 x 2468 = 17276

             Đáp số: 17276

* Giải thích:

- 35 ở đây là tích / (giảm đi 35 đơn vị theo đề bài) 

- thừa số đã biết là 5 / (giảm từ chữ số 8 ở hàng đơn vị xuống 3 còn 5)

=> Mà theo công thức trong phép nhân: Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết (35 : 5 = 7) 

ADVERTISEMENT