logo

Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá nội dụng tổ chức hoạt động cho học sinh?

6582 điểm

QueNgocHai

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

02:10:08 09-Oct-2021
Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá nội dụng tổ chức hoạt động cho học sinh?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Thùy Trang

03:12:21 01-Dec-2021

A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Đặng Ngọc Anh

02:10:28 09-Oct-2021

Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá nội dụng tổ chức hoạt động cho học sinh? A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

1

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm