logo

Muốn rùa về vị trí xuất phát và xoá màn hình ta dùng lệnh CLEAN

2045 điểm

Đặng Ngọc Anh

Tin học

Lớp 4

10đ

02:08:27 07-Aug-2021
Muốn rùa về vị trí xuất phát và xoá màn hình ta dùng lệnh CLEAN
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

Minh?????

02:01:25 09-Jan-2022

sai

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm