logo
ADVERTISEMENT

Hình bên là một câu truy vấn SQL được viết để tìm dữ liệu trong CSDL Thư viện (Hình 2 Bài 3). Theo em, người viết truy vấn đó muốn tìm biết gì?

Trả lời câu hỏi SGK Tin 11 Cánh Diều trang 69: Hình bên là một câu truy vấn SQL được viết để tìm dữ liệu trong CSDL Thư viện (Hình 2 Bài 3). Theo em, người viết truy vấn đó muốn tìm biết gì? (Bài 5: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ)

Câu hỏi: Hình bên là một câu truy vấn SQL được viết để tìm dữ liệu trong CSDL Thư viện (Hình 2 Bài 3). Theo em, người viết truy vấn đó muốn tìm biết gì?

CSDL Thư viện

Trả lời ngắn gọn: 

Câu truy vấn SQL này có ý nghĩa là lấy ra danh sách các thông tin của những cuốn sách mà tác giả là "Nguyễn Nhật Ánh", bao gồm mã sách, tên sách và số trang của từng cuốn sách, từ bảng dữ liệu "SÁCH".

Trả lời chi tiết:

Câu truy vấn SQL này có ý nghĩa là lấy ra danh sách các thông tin của những cuốn sách mà tác giả là "Nguyễn Nhật Ánh", bao gồm mã sách, tên sách và số trang của từng cuốn sách.

Cụ thể câu truy vấn này sử dụng câu lệnh SELECT để chọn các cột dữ liệu "Mã sách", "Tên sách", "Số trang" từ bảng dữ liệu "SÁCH". Sau đó câu lệnh WHERE được sử dụng để lọc các bản ghi trong đó cột "Tác giả" có giá trị là "Nguyễn Nhật Ánh".

Kết quả của câu truy vấn sẽ là một danh sách các cuốn sách viết bởi tác giả "Nguyễn Nhật Ánh" bao gồm mã sách, tên sách và số trang của từng cuốn sách.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh Diều

ADVERTISEMENT