logo
ADVERTISEMENT

Hãy nêu một yêu cầu tìm thông tin trong bảng HỌC SINH 1.1 (Hình 2) và viết câu truy vấn SQL để có được thông tin cần tìm

Trả lời câu hỏi SGK Tin 11 Cánh Diều trang 69: Hãy nêu một yêu cầu tìm thông tin trong bảng HỌC SINH 11 (Hình 2) và viết câu truy vấn SQL để có được thông tin cần tìm (Bài 5: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ)

Câu hỏi: Hãy nêu một yêu cầu tìm thông tin trong bảng HỌC SINH 1.1 (Hình 2) và viết câu truy vấn SQL để có được thông tin cần tìm

bảng HỌC SINH 1.1

Trả lời ngắn gọn: 

Yêu cầu tìm thông tin: Lấy ra danh sách tất cả các học sinh có điểm môn Toán lớn hơn hoặc bằng 8.0.

Câu truy vấn SQL để lấy thông tin cần tìm như sau:

SELECT * FROM bangtinh WHERE Toán >= 8.0;

Kết quả trả về là danh sách các bản ghi của học sinh có điểm Toán lớn hơn hoặc bằng 8.0, bao gồm tất cả các cột trong bảng "HỌC SINH 1.1".

Trả lời chi tiết:

Câu truy vấn SQL được sử dụng để lấy thông tin cần tìm là:

SELECT * FROM bangtinh WHERE Toán >= 8.0;

- Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn tất cả các cột dữ liệu trong bảng "HỌC SINH 1.1".

- Câu lệnh FROM được sử dụng để chỉ định bảng dữ liệu mà câu truy vấn được áp dụng, trong trường hợp này là bảng "HỌC SINH 1.1".

- Câu lệnh WHERE được sử dụng để chỉ định điều kiện lọc dữ liệu, trong trường hợp này là chỉ lấy các bản ghi trong đó cột "Toán" có giá trị lớn hơn hoặc bằng 8.0.

Kết quả trả về là danh sách các bản ghi của học sinh có điểm môn Toán lớn hơn hoặc bằng 8.0, bao gồm tất cả các cột trong bảng "HỌC SINH 1.1". Lưu ý rằng kết quả có thể khác tùy vào cơ sở dữ liệu và giá trị thực tế của bảng "HỌC SINH 1.1".

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh Diều

ADVERTISEMENT