logo

Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

Câu hỏi :

Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

- Một hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh. Đây là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định nhờ các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động qua lại với các thành phần vô sinh trong sinh cảnh.

- Hệ sinh thái tự nhiên gồm 2 kiểu loại:

* Các hệ sinh thái trên cạn: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, hoang mạc, savan đồng cỏ, thảo nguyên, rừng ôn đới, rừng thông phương Bắc, đồng rêu hàn đới.

* Các hệ sinh thái dưới nước:

+ Hệ sinh thái nước mặn bao gồm cả vùng nước lợ: ven biển, những vùng ngập mặn, vùng biển khơi.

+ Hệ sinh thái nước ngọt: gồm những hệ sinh thái nước đứng như ở ao, hồ và hệ sinh thái nước chảy ở sông, suối.

Vậy hệ sinh thái thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước là: Hồ nước ngọt.

Câu hỏi :

Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

Các hệ sinh thái dưới nước:

+ Hệ sinh thái nước mặn bao gồm cả vùng nước lợ: ven biển, những vùng ngập mặn, vùng biển khơi.

+ Hệ sinh thái nước ngọt: gồm những hệ sinh thái nước đứng như ở ao, hồ và hệ sinh thái nước chảy ở sông, suối.

Vậy hệ sinh thái thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước là: Rạn san hô.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 04/07/2023