logo
ADVERTISEMENT

Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào sau đây của Sử học?

Sử học được hiểu theo nghĩa là nhận thức lịch sử. Đó là ngành là khoa học nghiên cứu về quá khứ của loài người, trên tất cả các lĩnh vực, của đời sống xã hội loài người.

Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào sau đây của Sử học?

A. Khoa học.                      

B. Xã hội.                   

C. Giáo dục.                        

D. Dự báo.

Đáp án đúng: B. Xã hội

Giải thích:

Sử học là một ngành khoa học nghiên cứu về quá khứ của loài người, trên mọi lĩnh vực, đời sống xã hội loài người. Định nghĩa này được hiểu theo nghĩa nhận thức lịch sử. 

Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào sau đây của Sử học?

Sử dụng có nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nhau, cụ thể:

- Về chức năng:

+ Chức năng khoa học: Khôi phục sự kiện lịch sử trong quá khứ. Đồng thời rút ra bản chất của các quá trình lịch sử, từ đó phát hiện quy luật vận động và phát triển của lịch sử. 

+ Chức năng xã hội: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm

- Về nhiệm vụ:

+ Nhận thức: Cung cấp tri thức khoa học, giúp con người tìm hiểu, khám phá hiện thực lịch sử một cách khách quan, khoa học, chân thực.

+ Giáo dục: Góp phần truyền bá những giá trị, truyền thống tốt đẹp trong lịch sử cho các thế hệ sau, góp phần giáo dục đạo đức, tinh thần dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước…

+ Dự báo: Thông qua thực tiễn, rút ra các bài học kinh nghiệm,... góp phần dự báo về tương lai của đất nước, nhân loại,...

ADVERTISEMENT