logo

Giải Bài 4 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 4 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 8

- Hình ảnh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử gì. Thời gian nào (ghi vào chỗ chấm dưới bức tranh).

- Tường thuật ngắn gọn sự kiện lịch sử đó:

Lời giải

+ Hình ảnh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử gì. Thời gian nào (ghi vào chỗ chấm dưới bức tranh).

 Giải Bài 4 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+) Tường thuật ngắn gọn sự kiện lịch sử đó:

Được nhân dân phong làm Bình Tây Đại nguyên soái, Trương Định không những không hạ vũ khí theo lệnh triều đình mà hoạt động ngày càng mạnh mẽ.

ADVERTISEMENT