logo

Giải Bài 3 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 3 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Quan sát bức ảnh (hình 4) em hãy cho biết đây là công trình kiến trúc nào? Ở đâu? Thời gian hoàn thành công trình?

Lời giải

Giải Bài 3 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Bức ảnh trên là Nhà hát lớn thành phố Hà Nội được hoàn thành xây dựng vào năm 1911.

ADVERTISEMENT